УДК: 618.3:616-006.52-08

Подольський Вл.В., Подольський В.В., Дербак А.В., Свята О.П., Красюк І.В. (м.Київ)

Сучасні можливості лікування папіломавірусної інфекції у вагітних

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної Академії медичних наук України»

 

Дослідження провідних сучасних вчених нашої країни [1,6,9,12,13,14,19] проведені в попередні роки, показали, що стан репродуктивного здоров’я населення України викликає особливе занепокоєння, оскільки не тільки не відповідає міжнародним показникам, але, особливо в останнє десятиріччя, зазнало впливу різноманітних негативних чинників, які спричиняють зростання жіночої захворюваності.

Серед факторів ризику, що є найбільш впливовими [6,13,18,21,28] на порушення репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку слід відзначити різноманітні мікроби, віруси та їх асоціації, що стає причиною запальних захворювань органів малого тазу.

В Україні запальні захворювання виникають у 30-35 % жінок репродуктивного віку. Неабияка роль відводиться в останні роки саме вірусу папіломи людини, у зв`язку з різким ростом інфікованості населення даним збудником, значною його контагіозністю і здатністю викликати злоякісну трансформацію уражених органів [2,7,15,16,23,25,29].

Важливість проблеми полягає в тому, що вірусні генітальні інфекції у жінок репродуктивного віку представляють собою серйозну медико-соціальну проблему, оскільки різко зросла інфікованість населення саме молодого репродуктивного віку, що є однією з причин скорочення репродуктивного потенціалу нації. На сьогоднішній день отримані переконливі докази того, що вірус папіломи людини (ВПЛ) сприяє злоякісній трансформації, що включає генітальний рак, у тому числі рак шийки матки [3,8,10,11,20,26].

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в економічно розвинутих країнах за останні 10 років відмічено зростання дисплазій та помолодшання раку шийки матки, у тому числі і у вагітних, захворювання серед молодих жінок зросла вдвічі.

У світі щорічно реєструється біля 500 тис. випадків раку шийки матки, кожний другий закінчується смертю пацієнтки протягом першого року після встановлення діагнозу [4,5,17,22,24,27]. Частота виявлення раку шийки матки при вагітності коливається від 1:2000 до 1:5000. Інфікування папіломавірусом людини (ПВЛ) під час вагітності може викликати більш виражені зміни в органах репродуктивної системи жінки, оскільки ці зміни відбуваються на тлі природного зниження імунітету. Активація папіломавірусної інфекції під час вагітності може бути причиною утробного інфікування плода та підгрунттям для розвитку інших ускладнень вагітності. Саме тому, досліження сучасних можливостей лікування папіломавірусної інфекції (ПВІ) у вагітних є актуальним.

Мета. Дослідити сучасні можливості лікування ПВІ у вагітних.

Матеріали та методи дослідження

Для проведення порівняння перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду  проводилось вивчення особливостей перебігу вагітності,  пологів та післяпологового періоду у 100 жінок, інфікованих ПВЛ та у 100 здорових жінок. Середній вік обстежених жінок становив 20-25 років.

ВПЛ виявлявся методом полімеразно-ланцюгової реакції. Вивчення мікробіоценозу статевих органів включало визначення видового та кількісного складу мікрофлори у відповідності до наказу № 234 МОЗ України від 2006 року.

За клінічними проявами ПВІ серед обстежених діагностовано клінічні форми у 40 вагітних, субклінічні форми у 25 вагітних та латентні форми у 35.

У обстежених жінок був виявлений високоонкогенний тип ПВЛ у 88 випадках (жінки 1 групи) з них: 67- обстежені жінки до та під час вагітності; 21- обстежені під час вагітності.

Низькоонкогенний тип ВПЛ був виявлений у 12 жінок (жінки 2 групи) з них: 7 жінок обстежені до та під час вагітності; 5- тільки під час вагітності.

Для лікування ПВІ у вагітних використовували Імунобіологічний препарат «ВІТАФЕРОН®», який є інтерфероном альфа-2b людини, рекомбінантним. Цей препарат має виражені противірусні, протимікробні та імуномодулюючі властивості. Під впливом його в організмі посилюється активність природних кіллерів, Т-лімфоцитів, а також інтенсивність диференціювання В-лімфоцитів. Цей інтерферон регулює продукцію медіаторів запалення, стимулює фагоцитоз і інші реакції бактерицидності, нормалізує динаміку запального процесу. Інтерферон альфа-2b людини інгібує реклінацію і транскрипцію вірусів, впливає на основні етапи реклінації внутрішньоклітинних збудників, припиняє їх розмноження. Комплексний склад препарату «ВІТАФЕРОН®» обумовлює ряд додаткових ефектів. Зокрема вміст аскорбінової кислоти підвищує антивірусну активність інтерфероном альфа-2b людини, підсилює його імуномодулюючу дію на Т- і В-лімфоцити, нормалізує вміст імуноглобуліну Е, відновлює функціонування ендогенної системи інтерферону. Препарат використовувався у вигляді ректальних супозиторіїв («Вітаферон – 3»-1 000 00 МО) 1 раз на добу, протягом 10 діб в терміні вагітності після 28 тижнів.

Лікування отримували 67 % жінок (з високоонкогенним типом ПВЛ, що мали клінічні, субклінічні та латентні форми) на етапі предгравідарної підготовки та під час вагітності, 21 % жінок під час вагітності (з високоонкогенним типом ПВЛ, що мали клінічні, та субклінічні, форми), 5 % жінок (з низькоонкогенним типом ВПЛ, що мали субклінічні форми), а 7 % (з низькоонкогенним типом ВПЛ, що мали латентні форми) не отримували лікування. У 14 % жінок, які на етапі предгравідарної підготовки отримали лікування було проведено лікувально-діагностичну конізацію або ексцизію шийки матки з приводу клінічних та субклінічних форм ПВІ. Інші отримали консервативне лікування.

Результати та їх обговорення

Важливістю проблеми впливу ПВІ на перебіг вагітності, пологів та післяпологового періодів є той факт, що у вагітних збільшується частота різноманітних ускладнень. Негативний вплив ВПЛ на репродуктивну функцію жінки проявляється у порушенні імплантації заплідненої яйцеклітини, ураженні трофобласту, внаслідок чого виникають спонтанні аборти (в абортивних тканинах вірус папіломи людини виявляють в 60 %). Серед акушерських проблем – ускладнений перебіг вагітності, обструктивні та геморагічні ускладнення під час пологів. Серед перинатальних проблем – внутрішньоутробне інфікування, порушення розвитку нервової трубки у плода, папіломатоз гортані (при наявності в статевих шляхах жінок 6, 11, 42, 43, 44 типів папіломавірусу людини).

Підвищена чутливість епітелію шийки матки до ПВЛ під час вагітності пов`язана і з гормональною перебудовою, впливом естрогенів та прогестерону, які збільшують експресію ВПЛ, особливо 16-го типу в цервікальному епітелії, а також із особливостями імунного гомеостазу при вагітності.

ПВІ при лабораторному обстеженні вагітних жінок виявляється в 10 разів частіше, ніж у невагітних.  Пояснити це можна тим, що під час вагітності стають явними скриті або латентно протікаючи патологічні процеси, які в свою чергу ускладнюють гестаційний процес. Багато жінок вже до вагітності є інфіковані ВПЛ, а деякі мають цервікальні інтраепітеліальні неоплазії шийки матки різного ступеня важкості, зумовлені цим вірусом.

Частим порушенням репродуктивного здоров’я у жінок з ПВІ є невиношування вагітності. Невиношування вагітності в анамнезі обстежених жінок мало місце: у 1-ій групі — 22,7 %, а в 2-ій групі — 16,6 % (таблиця 1).

Таблиця 1 – Структура клінічних проявів невиношуваності вагітності у жінок, інфікованих папіломавірусом людини

Причини

невиношування

вагітності

Жінки, інфіковані вірусом папіломи людини
високоонкогенного ризику (n=88) низькоонко-

генного ризику (n=12)

Разом

(усі інфіковані)

абс.ч. Р±m, % абс.ч. Р±m, % абс.ч. Р±m, %
Загроза переривання у I пол. вагітності 11 12,5±3,5 1 8,3±8,0 12 12,0±3,2
Загроза переривання у II пол. вагітності 7 8,0±2,9 1 8,3±8,0 8 8,0±2,7
Мимовільні викидні 9 10,2±3,2 1 8,3±8,0 10 10,0±3,0
Загроза передчасних пологів 19 21,6±4,4 1 8,3±8,0 20 20,0±3,0
Передчасні

Пологи

5 5,7±2,5 5 5,0±2,2

 

Так, загроза переривання вагітності в 1 триместрі у жінок 1-ої групи складала 11 (12,5 %) та 2-ої групи – 1 (8,3 %), загроза переривання вагітності в ІІ триместрі була, відповідно 7 (7,95 %) та 1 (8,3 %), мимовільні викидні — 9 (10,2 %) та 1 (8,3 %), загроза передчасних пологів – 19 (21,5 %) та 1 (8,3 %) та передчасні пологи, що відбулися спостерігалися тільки у жінок 1-ої групи, що становило 5 (5,68 %).

При проведеному опитуванні вагітних жінок, інфікованих ПВЛ було виявлено, що ніяких скарг не мали 30 %. Найчастішими скаргами були рясні виділення із піхви 50 %, свербіж та печія 45 %, відчуття дискомфорту на рiвнi статевих органів 45 %, явища дизурії 10 %.

При проведенні проспективного обстеження як під час вагітності, так і у післяпологовому періоді виявлені клінічні, субклінічні та латентні форми ПВІ. Клінічні форми ПВІ зустрічалися у 40 % жінок, серед яких у 72,5 % мала місце гострокінцева кондилома шкіри та слизових оболонок, цервікальна інтераепітеліальна неоплазія шийки матки легкого ступеню зустрічалася у 15 %, середнього ступеню важкості у 7,5 % та важкого ступеню у 5 %. Субклінічні форми зустрічалися у 25 % жінок і проявлялися у них плоскими кондиломами шийки матки у 80% випадків та кондиломатозним цервіцитом у 20 %. Латентні форми ПВІ діагностовано у 35 % жінок.

У жінок, інфікованих ПВЛ спостерігались різні ускладнення вагітності, значне місце серед яких посідала загроза переривання вагітності — 20 %. Значний відсоток 10 % мимовільних викиднів і загрози передчасних пологів 20 %, свідчать про можливість розвитку невиношування вагітності у жінок, інфікованих ПВЛ. У 20% жінок, iнфiкованих ПВЛ, було встановлено порушення плодово-плацентарної гемодинаміки. Частота гестозів І та ІІ половини вагітності в групі жінок з ПВІ та здорових не мала суттєвих відмінностей.

Погіршення стану вагітних у зв’язку із загостренням захворювання, а також серйозні ускладнення вагітності не могли не відбитися на стані внутрішньоутробного плода. За отриманими даними порушення плодово-плацентарної гемодинаміки було діагностовано в 20 %, що підтверджено ультразвуковим обстеженням фетоплацентарного комплексу у вагітних, інфікованих ПВЛ.

Інфіковані ПВЛ жінки мали більше ускладнень під час пологів, ніж здорові. Практично всі види ускладнень у цих вагітних спостерігались в декілька разів частіше ніж у групі неінфікованих. Особливо зростає відсоток оперативних втручань (30 % проти 7 % у здорових жінок). Несвоєчасне відходження навколоплідних вод у жінок, інфікованих ПВЛ спостерігалось у 20 % проти 9 % у здорових жінок. Дистрес плоду, як наслідок порушення плодово-плацентарної гемодинаміки під час вагітності та пологів, мав місце у 20 % випадків проти 4 % у здорових жінок.

При субклінічній формі ПВІ частіше спостерігається несвоєчасне відходження навколоплідних вод, ніж у жінок з клінічною та латентною формами. У цих жінок значно збільшується застосування оперативних втручань, які складають 16 % при субклінічній формі проти 10 % клінічної форми та 2,9 % при латентній формі. Дистрес плода при клінічній формі ПВІ складає 10 %, при субклінічній — 4 % та латентній формах – 2,9 %. Таку частоту ускладнень вагітності можна пояснити тим, що більшість жінок з клінічними формами ПВІ проходили відповідну предгравідарну підготовку, а при субклінічних формах жінки менше зверталися за медичною допомогою на етапі підготовки до вагітності, оскільки скарги з’являлися, в основному, під час вагітності.

У жінок, інфікованих ВПЛ, значно частіше доводилось застосовувати кесарів розтин, ручне відділення плаценти та інструментальну ревізію порожнини матки. Необхідно відмітити, що значна частина жінок, яким необхідне було проведення хірургічних методів розродження під час пологів мали часте загострення хронічних запальних процесів геніталій до настання вагітності.

Отже, нами підтверджено, що при папіломавірусній інфекції можуть виникати різні ускладнення під час вагітності та пологів.

Це вимагає необхідність проводити діагностично-лікувальні заходи для жінок, інфікованих ПВЛ під час вагітності, що зможе попередити ряд ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду у даної групи жінок.

При аналізі мікробіоценозу урогенітальних органів під час вагітності у жінок інфікованих ПВЛ були відмічені зміни його показників. У жінок 1-ої групи, інфікованих високоонкогенним ПВЛ ізольованого інфікування не виявлялося в жодному випадку (таблиця 2).

 

 

 

 

Таблиця 2 – Стан мікробіоценозу урогенітальних органів під час вагітності у жінок, інфікованих папіломавірусом людини

Види

мікроорганізмів

Рівень локалізації інфекції.
при високоонкогенному типі вірусів папіломи людини при низькоонкогенному типі вірусів папіломи людини
вагіна цервік. канал / шийка матки уретра вагіна цервік. канал / шийка матки уретра
абс. P±m, % абс. P±m, % абс. P±m, % абс. P±m, % абс. P±m, % абс. P±m, %
Стафілокок золотист. 12 13,6±3,7 10 11,4±3,4
Стафілокок гемоліз. 18 20,5±4,3 16 18,2±4,1 6 6,8±2,7 7 8,0±2,9 4 4,5±2,2
Стафілокок епідерм. 10 11,4±3,4 12 13,6±3,7 3 3,4±1,9
Диплокок 4 4,5±2,2 6 6,8±2,7 1 1,1±1,1
Стрептокок 16 18,2±4,1 17 19,3±4,2 4 4,5±2,2 4 4,5±2,2 1 1,1±1,1
Кишкова паличка 8 9,1±3,1 6 6,8±2,7
Фузиформні бактерії 6 6,8±2,7 4 4,5±2,2 1 1,1±1,1
Коринебактерії 2 2,3±1,6 1 1,1±1,1
Трихомонади
Хламідії 2 2,3±1,6 2 2,3±1,6
Уреаплазма 10 11,4±3,4 10 11,4±3,4 7 8,0±2,9 1 1,1±1,1 1 1,1±1,1
Гарднерели 9 10,2±3,2 2 2,3±1,6 1 1,1±1,1
Дріжджеподібні 38 43,2±5,3 30 34,1±5,1 5 5,7±2,5 10 11,4±3,4 8 9,1±3,1

 

Отримані результати показали, що ПВІ високоонкогенних типів частіше зустрічається у жінок, страждаючих на часті запальні захворювання органів малого тазу. У жінок цієї групи в мікробіоценозі переважали дріжджі – 43,2 %, гемолітичний стафілокок – 20,5 %, стрептокок –19,3 % та гарднерели в 10,2% випадках. Відомо, що саме наявність гарднерел та дріжджів у мікробному спектрі піхвових біотопів, є показником зниженого місцевого імунітету, що і сприяє персистуванню та інтеграції в ушкоджені клітини ПВІ.

Слід відмітити, що у другій групі ступінь обсіменіння статевих органів був менш значним, ніж у жінок першої групи.

При вивченні мікробіоценозу у жінок 2-ої групи, інфікованих ПВЛ низькоонкогенного ризику виявлено, що серед збудників переважала Candida albiсans (11,4 %), гемолітичний стафілокок (8,0 %) та стрептокок (4,5 %).

Після проведеного лікування відмічалося значне покращення показників мікробіоценозу у всіх обстежених жінок. Так, у жінок,  інфікованих низькоонкогенним ПВЛ після проведеного лікування представники патогенної флори, які сприяють запальним захворюванням, не визначалися, окрім Candida albicans, що виявлялася у 1,13 % випадку. У жінок, інфікованих високоонкогенним ПВЛ після проведеного лікування також відмічалося покращення показників мікробіоценозу, але в поодиноких випадках зустрічалися гемолітичний стафілокок, золотистий стафілокок, хламідії та дріжджі. Це можна пояснити стійкістю збудника до проведеного лікування у зв’язку із неодноразовим лікуванням хронічних запальних захворювань органів малого тазу та зниженою імунною відповіддю, супресованою високоонкогенним ПВЛ.

Аналіз результатів впливу лікування ПВІ на перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду у обстежених жінок, показав зменшення частоти можливих ускладнень.

 

Висновки

 1. У вагітних інфікованих папіломавірусом людини вагітність і пологи перебігають зі значною кількістю ускладнень.
 2. Наявність папіломавірусу людини у вагітних сприяє негативним змінам мікробіоценозу.
 3. Доцільно обстежувати вагітних жінок що мали в анамнезі запальні заворювання статевих органів, невиношування вагітності та інші ускладненні репродуктивного здоров’я на наявність папіломавірусу людини.
 4. В разі виявлення папіломавірусу людини під час вагітності доцільно використовувати з лікувальною метою препарат «ВІТАФЕРОН®» в терміні після 28 тижнів вагітності.

 

Література:

 1. Антипкін Ю.Г. Наукові та практичні аспекти збереження репродуктивного здоров`я жінок / Антипкін Ю.Г., Подольський В.В. // Актуальні питання підтримки репродуктивного здоров`я населення м.Києва. — Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ 4 грудня 2006.-К.-С. 7-8.
 2. Аполихина И.А. Папилломавирусная инфеция гениталий у женщин / И.А.Аполихина // М.: Гэотар-Мед, 2002. — 112 с.
 3. Биткина О. А. Заболевания, вызываемые вирусом папилломы человека // [учебное пособие для студентов и врачей]. /О. А. Биткина, Р. Д. Овсяникова. // М.: — Медицинская книга 2004. – С. 40.
 4. Волошина Н.Н. Цервикальные интраэпителиальные неоплазии (диагностика, лечение и профилактика). / Н.Н. Волошина //- Украина, Запорожье.-2007.-С.1-36
 5. Волошина Н.Н. Факторы повышения эффективности скрининга рака шейки матки. Материалы научно-практической конференции «Цитологический скрининг рака шейки матки», / Н.Н. Волошина, Т. Кузнецова, Л. Елизарова // Киев, 25-26 сентября 2007 г. С. 6-8.
 6. Дудіна О. О. Деякі характеристики репродуктивного здоров`я жінок в Україні. / О.О. Дудіна, Г.Я. Пархоменко, Ю.Ю. Габорець // Здоровье женщины. — № 7(63). – 2011. – С. 146-151.
 7. Золотоверхая Е. А. Распространенность онкогенных типов вируса папилломы человека у женщин с патологией шейки. / Е.А. Золотоверхая, Е. В. Шипицына, Е. С. Юшманова // Материалы международной научно-практической конференции «Профилактика шейки матки: взгляд в будущее». — Москва, 31 марта-3 апреля 2008 г. С. 50-51.
 8. Киселев В.И. Роль метаболитов эстрогенов в канцерогенезе репродуктивных органов. / В.И. Киселев, Е.Л. Муйжнек // Клиническая гинекология. — М.«Медпресс-информ», 2007. По материалам Конгресса «Практическая гинекология: от новых возможностей к новой стратегии» (27-31 марта 2006). — С. 104-115.
 9. Коломацкая Е.В. Планирование семьи и репродуктивное здоровье населения: Указ. рек. лит. (1999-2002 гг.) / Е.В. Коломацкая // Донец. обл. науч. мед. б-ка; — Донецк, -2002. — 10 c.
 10. Коломиец Л.А. Генитальная папилломавирусная инфекция и рак шейки матки / Л.А. Коломиец, Л.Н. Уразова // Томск: Изд-во НТЛ, — 2002. — 100 с.
 11. Максимов С.Я. Роль опухоль-ассоциированных типов папилломавирусной инфекции гениталий в генезе фоновых заболеваний эктоцервикса, дисплазии и преинвазивного рака шейки матки / С.Я. Максимов, А.М.Савичева, М. А. Башмакова и др. // Вопросы онкологии.- 1999.- Т. 45. — №6. – С. 267-269.
 12. Подистов Ю.И. Современные диагностические возможности в определении предрака и рака шейки матки (обзор литературы) / Ю.И. Подистов, К.П. Лактионов, Н.Н. Петровичев // Цитология. – 2003. — №3. – С. 15-24.
 13. Подольский В.В. Репродуктивное здоровье женщины – важнейшая проблема современности / В.В. Подольский // Здоровье женщины. — № 1 (13). — 2003. — С.100-102.
 14. Подольський В.В. Про необхідність проведення прогнозування порушень репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку — мешканок сільськогосподарського регіону / В.В. Подольский, В.Л. Дронова, В.В. Тетерін, та ін. // Репродуктивное здоровье женщины. — № 1 (30). — 2007. — С. 180-182.
 15. Прилепская В.Н. Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы / Под ред. проф. В.Н. Прилепской. // Пособие для врачей. — Москва, «МЕДпресс-информ», 2007. — С. 241-260.
 16. Прилепская В.Н. Профилактика рака шейки матки. Методы ранней диагностики и новые скрининговые технологии. Клиническая гинекология. Избранные лекции / Под редакцией проф. В.Н. Прилепской. — Москва. «МЕДпресс-информ». – 2007. С.- 128 — 137.
 17. Прилепская В. Н. Профилактика рака шейки матки / В.Н. Прилепская // Руководство для врачей. — Москва: «МЕДпресс-информ», — 2007. — 54 с.
 18. Стешенко В. Некоторые аспекты демографической ситуации в Украине: репродуктивное здоровье и планирование семьи / В. Стешенко // Психологічні проблеми збереження репродуктивного здоров’я: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 1-2 груд. — 2005 р. — 395 c.
 19. Толстанов О.К. Репродуктивне здоров’я і сьогодення / О.К.Толстанов // Главный врач. – 2008 г. — № 11. — С. 84 — 85
 20. Шипицына Е. В. Папилломавирусная инфекция: факторы риска цервикальной неопластической прогрессии / Е.В.Шипицына // Журн. Акушерства и женских болезней. – 2004. – Т. L. — №3. – С. 34-41.
 21. Яковлева Э. Б. Основы репродуктивной медицины. Влияние соц. факторов и вредных привычек на репродуктивное здоровье / Э.Б. Яковлева // Практическое руководство. – Донецк, — 2001 г.
 22. Bender R. Assesment of excess mortality in obesty. // R. Bender, Ch. Trautner, M. Berger / Am. J. Epidemiol. — 1998 — 147 (1). — P 42-48
 23. Bosch A. Epidemiology of HPV and associated neoplasia. / A. Bosch // Book of abstracts, HPV conference. Hannover, June 2-5. — 2005
 24. Eckardt CT Ein Fall von Cervixcarcinom bei einer neunzehnjährigen Jungfrau. / CT Eckardt //Arch Gynecol Obstet 30 (1887). — 471-478, doi:10.1007/BF01976292
 25. Baldwin S. B.Human papillomavirus infection in men attending a sexually transmit ted disease clinic / S.B. Baldwin, D.R. Wallace, M.R. Papenfuss et al. // Journal of Infectious Diseases. — 2003. — Vol. 187 (7). — P. 1064 — 1070.
 26. Burd E. Human papillomavirus and cervical cancer / E. Burd // Clin Mikrobiol Rev – 2003. – 16. – P 1-17.
 27. Porras C. Human papillomavirus types by age in cervical cancer precursors: predominance of human papillomavirus 16 in young women / C. Porras, A.C. Rodriguez, A. Hildesheim et al. // Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. – 2009. – Vol. 18. – № 3. – P. 863-365.
 28. World Health Organization(WHO). Comprehensive Cervical Cancer Control. A guide to essential practice. Geneva: WHO 2006. http // www.who.int / reproductive – health / publications / cervical_cancer_gep / text.pdf.
 29. Zur Hauzen Harald. HPV reserch: The forward looking views of nobel prize laureate Harald Zur Hausen // Newsletter on Human Papillomavirus №18 May, 2009, p. 16. // www.HPV Today.com.

 

Резюме

Сучасні можливості лікування папіломавірусної інфекції у вагітних

Подольський Вл.В., Подольський В.В., Дербак А.В., Свята О.П., Красюк І.В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної Академії медичних наук України», м.Київ

Мета. Дослідити сучасні можливості лікування папіломавірусної інфекції у вагітних.

Матеріали і методи. Обстежено 100 жінок з папіломавірусом людини. Визначено перебіг вагітності і пологів та стан мікробіоценозу урогенітальних органів.

Результати. Наведені результати клінічного спостереження вагітних інфікованих папіломавірусом людини. З’ясовано, що вагітність у таких жінок перебігає зі значною кількість різних ускладнень та змінами в стані мікробіоценозу урогенітальних органів, що потребує проведення лікувальних заходів. Для лікування папіломавірусу людини доцільно використовувати препарат інтерферону альфа-2b людини «ВІТАФЕРОН®» в терміні після 28 тижнів вагітності.

Висновок. У вагітних інфікованих папіломавірусом людини вагітність і пологи перебігають значною кількістю ускладнень. Наявність папіломавірусу людини у вагітних сприяє негативним змінам мікробіоценозу. Доцільно обстежувати вагітних жінок що мали в анамнезі запальні захворювання статевих органів, невиношування вагітності та інші ускладненні репродуктивного здоров’я на наявність папіломавірусу людини. В разі виявлення папіломавірусу людини під час вагітності доцільно використовувати з лікувальною метою препарат «ВІТАФЕРОН®» в терміні після 28 тижнів вагітності.

Ключові слова: Вагітні, папіломавірус людини, мікробіоценоз урогенітальних органів, лікування, Вітаферон.

 

Резюме

Современные возможности лечения папилломавирусной инфекции у беременных

Подольский Вл.В., Подольский В.В., Дербак А.В., Святая О.П., Красюк И.В.

ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной Академии медицинских наук Украины», г.Киев

Цель. Исследовать современные возможности лечения папилломавирусной инфекции у беременных.

Материалы и методы. Обследовано 100 женщин с папилломавирусом человека. Определены течение беременности и родов и состояние микробиоценоза урогенитальных органов.

Результаты. Приведенные результаты клинического наблюдения беременных инфицированных папилломавирусом человека. Выяснено, что беременность у таких женщин протекает в значительном количестве различных осложнений и изменений в состоянии микробиоценоза урогенитальных органов, что требует проведения лечебных мероприятий. Для лечения папилломавируса человека целесообразно использовать препарат интерферона альфа-2b человека «ВИТАФЕРОН®» в сроке после 28 недель беременности.

Вывод. У беременных инфицированных папилломавируса человека беременность и роды протекают значительным количеством осложнений. Наличие папилломавируса человека у беременных способствует негативным изменениям микробиоценоза. Целесообразно обследовать беременных женщин имевших в анамнезе воспалительные заболевания половых органов, невынашивание беременности и другие осложнении репродуктивного здоровья на наличие папилломавируса человека. В случае выявления папилломавируса человека во время беременности целесообразно использовать с лечебной целью препарат «ВИТАФЕРОН®» в сроке после 28 недель беременности.

Ключевые слова: Беременные, папилломавирус человека, микробиоценоз урогенитальных органов, лечение, Витаферон.

 

 

 

 

Summary

Modern options for treatment of the human papillomavirus infection in pregnant women

Podolskyi Vl.V. Podolskyi V.V. Derbak A.V. Svyata O.P. Krasuk I.V.

SI Institute of Paediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine

 

Aim. To investigate the modern options for treatment of the human papillomavirus infection in pregnant women

Materials and methods. Examined 100 women with human papillomavirus. Determined pregnancy and childbirth and condition of urogenital microbiota.

Results. The results of clinical observation of pregnant women infected with human papillomavirus are showed in the article. It was found that pregnancy in such women runs a large number of different complications and changes in the state of urogenital microbiota which is needed to be treated. For the treatment of human papillomavirus appropriate to use the drug human interferon alfa-2b «VITAFERON®» after 28 weeks of pregnancy.

Conclusion. In pregnant women infected with human papillomavirus pregnancy and childbirth occurring with significant number of complications. The presence of human papillomavirus in pregnancy contributes to negative changes in microbiota. It is advisable to examine pregnant women who had a history of inflammatory diseases of the genital organs, miscarriage and other reproductive health complications for the human papillomavirus. In the case of human papillomavirus during pregnancy should be used for therapeutic purposes drug «VITAFERON®» after 28 weeks of pregnancy.

Keywords: Pregnant, human papillomavirus, urogenital microbiota, treatment, Vitaferon

Задайте вопрос квалифицированному специалисту